©2023 • SCHEURKALENDER / AGENDA / GIOCHI / MAGAZINE online is een handelsmerk van ©EVVIVA en kwam tot stand ism TASTE-ITALY en AMICI del Taste Italy / vrienden van Italië.

Onderstaande punten vormen samen de algemene voorwaarden voor het gebruik van de webshop van EVVIVA vof  BE 0841 525 181. Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds EVVIVA vof en anderzijds iedere consument die gebruik maakt van de webshop van EVVIVA vof (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Bij het aanmelden van nieuwsbrief en ontvangst van commerciële communicatie, verklaar men dat het privacybeleid heb gelezen en ga akkoord met de verwerking van gegevens voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen door de AVG / GDPR

De meeste informatie op of via deze website van EVVIVA staat te uwer beschikking zonder dat persoonsgegevens verstrekt dienen te worden. Indien dit het geval zou zijn, worden deze in de bestanden van EVVIVA  opgenomen. Deze gegevens worden verwerkt met als doel u als potentiële klant te kunnen contacteren al dan niet via direct marketing.

Het verwerken van persoonsgegevens via deze website is onderworpen aan het Belgisch recht (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Conform de toepasselijke Belgische wetgeving heeft u steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kan u de juistheid ervan nagaan en desgevallend laten verbeteren. Tevens heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden.

Hiervoor of indien u vragen m.b.t. ons privacybeleid heeft, kan u contact opnemen met G. Pellegrini, Concept & Marketing Manager, Beemdstraat 30  •  3723 GUIGOVEN  of een e-mail verzenden naar tutto@EVVIVA.be en Info op amici@taste-italy.be